อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ภาคทฤษฏี 

วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ภาคทฤษฏี รหัส 2104-2112 และ 2104-2304 เป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในวงการอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในเนื้อหาจึงกล่าวไว้อย่างละเอียด ตั้งแต่ทฤษฎีอะตอมกึ่งตัวนำ กึ่งตัวนำพิเศษ ลักษณะและลักษณะสมบัติของสารกึ่งตัวนำชนิดต่างๆ การให้ไบแอสและเทคนิคต่างๆ ของการให้ไบแอส การหาสมการเส้นโหลด การคำนวณหาค่าในวงจรซีเนอร์ และทรานซิสเตอร์ ลักษณะการเชื่อมต่อวงจร วงจรแอมป์พื้นฐาน การนำไปใช้งานในวงจรรวม อุปกรณ์ทางแสง โดยแต่ละบทจะประกอบด้วยทฤษฏีโดยละเอียด ตัวอย่างและแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ทดลองทำทันทีหลังจากการเรียนในห้อง อีกทั้งเป็นพื้นฐานของวิชาอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสูงต่อไป ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปวช. และระดับ ปวส. (วิชาปรับพื้นฐาน ม.6) ของวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ กรมอาชีวศึกษา ตลอดจนทั้งโรงเรียนช่างอุตสาหกรรมของวิทยาลัยเอกชนทุกแห่ง

Published date
: Apr 30, 2019
Publisher
: สกายบุ๊คส์
Category
Page
: 232
Rating
:

Available
Only 2 more copies!

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ภาคทฤษฏี 
300 a : Total pages 
232 
520 a : Description 
วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ภาคทฤษฏี รหัส 2104-2112 และ 2104-2304 เป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในวงการอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในเนื้อหาจึงกล่าวไว้อย่างละเอียด ตั้งแต่ทฤษฎีอะตอมกึ่งตัวนำ กึ่งตัวนำพิเศษ ลักษณะและลักษณะสมบัติของสารกึ่งตัวนำชนิดต่างๆ การให้ไบแอสและเทคนิคต่างๆ ของการให้ไบแอส การหาสมการเส้นโหลด การคำนวณหาค่าในวงจรซีเนอร์ และทรานซิสเตอร์ ลักษณะการเชื่อมต่อวงจร วงจรแอมป์พื้นฐาน การนำไปใช้งานในวงจรรวม อุปกรณ์ทางแสง โดยแต่ละบทจะประกอบด้วยทฤษฏีโดยละเอียด ตัวอย่างและแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ทดลองทำทันทีหลังจากการเรียนในห้อง อีกทั้งเป็นพื้นฐานของวิชาอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสูงต่อไป ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปวช. และระดับ ปวส. (วิชาปรับพื้นฐาน ม.6) ของวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ กรมอาชีวศึกษา ตลอดจนทั้งโรงเรียนช่างอุตสาหกรรมของวิทยาลัยเอกชนทุกแห่ง 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.