DIGITAL AND LOGIC CIRCUITS DESIGN 

เอกสารประกอบการสอน ในวิชาวงจรดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก (Digital Circuits and Logic Design) สำหรับสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับ ระบบจำนวนและรหัส การแปลงฐานเลข การแทนเลขฐานสิบ ด้วยเลขฐานสองแบบไม่มีเครื่องหมาย แบบมีเครื่องหมาย การบวก ลบ คูณ หาร พีชคณิตบูลลีน ผังคาร์โนห์ การออกแบบวงจรลอจิกคอมไบเนชันนอน วงจรแปลงรหัส วงจรถอดรหัส ผู้เขียนได้รวบรวมจัดทำโครงการสอน โดยแบ่งรายละเอียด 3 ตอน คือ ตอนที่1 หลักสูตรรายวิชา และกำหนดการสอน ประกอบด้วย ความมุ่งหมาย หลักสูตร ลักษณะรายวิชา การแบ่งหน่วยหน่วยเรียน/บทเรียน/หัวข้อ/จุดประสงค์การสอน/การประเมินผลรายวิชา ตาราง กำหนดน้ำหนักคะแนน กำหนดการสอน/หนังสืออ้างอิง ตอนที่2 การเตรียมการสอนรายสัปดาห์ ประกอบด้วย ใบเตรียมการสอน 1-16 สัปดาห์ โดยจัดสอบกลางภาค และปลายภาคใน สัปดาห์ที่9, 16 ตอนที่3 บันทึกการสอนใช้สำหรับบันทึกการสอนทุกสัปดาห์ โดยบันทึกเกี่ยวกับปัญหาจากการสอน แนวทางป้องกัน/แก้ไข และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ทั้งนี้ผู้เขียนคาดหวังว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นเอกสารคู่มือผู้สอน ประกอบการสอนที่ได้มีการเตรียม และการวางแผนการสอนไว้อย่างรอบคอบ ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพยิ่งขึ้น อันเป็นผลให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มที่ พร้อมกับได้ข้อคิด แนวคิด คุณธรรมจริยธรรม จากผู้สอนพอสมควรกับการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่พึงมี

Published date
: Jun 26, 2019
Publisher
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Category
Page
: 546
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
DIGITAL AND LOGIC CIRCUITS DESIGN 
300 a : Total pages 
546 
520 a : Description 
เอกสารประกอบการสอน ในวิชาวงจรดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก (Digital Circuits and Logic Design) สำหรับสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับ ระบบจำนวนและรหัส การแปลงฐานเลข การแทนเลขฐานสิบ ด้วยเลขฐานสองแบบไม่มีเครื่องหมาย แบบมีเครื่องหมาย การบวก ลบ คูณ หาร พีชคณิตบูลลีน ผังคาร์โนห์ การออกแบบวงจรลอจิกคอมไบเนชันนอน วงจรแปลงรหัส วงจรถอดรหัส ผู้เขียนได้รวบรวมจัดทำโครงการสอน โดยแบ่งรายละเอียด 3 ตอน คือ ตอนที่1 หลักสูตรรายวิชา และกำหนดการสอน ประกอบด้วย ความมุ่งหมาย หลักสูตร ลักษณะรายวิชา การแบ่งหน่วยหน่วยเรียน/บทเรียน/หัวข้อ/จุดประสงค์การสอน/การประเมินผลรายวิชา ตาราง กำหนดน้ำหนักคะแนน กำหนดการสอน/หนังสืออ้างอิง ตอนที่2 การเตรียมการสอนรายสัปดาห์ ประกอบด้วย ใบเตรียมการสอน 1-16 สัปดาห์ โดยจัดสอบกลางภาค และปลายภาคใน สัปดาห์ที่9, 16 ตอนที่3 บันทึกการสอนใช้สำหรับบันทึกการสอนทุกสัปดาห์ โดยบันทึกเกี่ยวกับปัญหาจากการสอน แนวทางป้องกัน/แก้ไข และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ทั้งนี้ผู้เขียนคาดหวังว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นเอกสารคู่มือผู้สอน ประกอบการสอนที่ได้มีการเตรียม และการวางแผนการสอนไว้อย่างรอบคอบ ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพยิ่งขึ้น อันเป็นผลให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มที่ พร้อมกับได้ข้อคิด แนวคิด คุณธรรมจริยธรรม จากผู้สอนพอสมควรกับการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่พึงมี 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.