นิเวศวิทยา 

การเขียนหนังสือฉบับนี้ได้แรงบันดาลใจจากการสอนวิชาสิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร ซึ่งนักศึกษามีความสนใจและสนุกสนานไปกับการเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ แต่ยังขาดตัวอย่างและภาพประกอบอันจะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจและเห็นภาพตัวอย่างได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น หนังสือฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อประกอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในเรื่องนิเวศวิทยา อันประกอบไปด้วย ความหมาย ชนิด องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตระบบนิเวศ หนังสือฉบับนี้จะสำเร็จลงไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความช่วยเหลือเรื่องหนังสืออ้างอิงจากห้องสมุด ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ของพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิและพื้นที่ศาลายา จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

Published date
: Aug 11, 2021
Publisher
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Category
Page
: 104
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
นิเวศวิทยา 
300 a : Total pages 
104 
520 a : Description 
การเขียนหนังสือฉบับนี้ได้แรงบันดาลใจจากการสอนวิชาสิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร ซึ่งนักศึกษามีความสนใจและสนุกสนานไปกับการเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ แต่ยังขาดตัวอย่างและภาพประกอบอันจะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจและเห็นภาพตัวอย่างได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น หนังสือฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อประกอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในเรื่องนิเวศวิทยา อันประกอบไปด้วย ความหมาย ชนิด องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตระบบนิเวศ หนังสือฉบับนี้จะสำเร็จลงไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความช่วยเหลือเรื่องหนังสืออ้างอิงจากห้องสมุด ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ของพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิและพื้นที่ศาลายา จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 
650 a : Subject 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.