การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ 

ตำราเล่มนี้ ผู้เรียบเรียงได้เรียบเรียงจากความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท รวมถึงประสบการณแการสอนในรายวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ เช่น พฤติกรรมองคแการ การเงินธุรกิจ ภาษีอากร เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ และการศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารโครงการอุตสาหกรรม เป็นต้น เนื้อหา ส่วนใหญ่เป็นความรู้พื้นฐานที่ผู้ประกอบการควรทราบ เพื่อเป็นการจุดประกายสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจแก่นักศึกษา หรือผู้อ่าน หรือเพื่อการศึกษาเชิงลึกต่อไป

Published date
: Apr 26, 2017
Publisher
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Category
Page
: 407
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
300 a : Total pages 
407 
520 a : Description 
ตำราเล่มนี้ ผู้เรียบเรียงได้เรียบเรียงจากความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท รวมถึงประสบการณแการสอนในรายวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ เช่น พฤติกรรมองคแการ การเงินธุรกิจ ภาษีอากร เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ และการศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารโครงการอุตสาหกรรม เป็นต้น เนื้อหา ส่วนใหญ่เป็นความรู้พื้นฐานที่ผู้ประกอบการควรทราบ เพื่อเป็นการจุดประกายสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจแก่นักศึกษา หรือผู้อ่าน หรือเพื่อการศึกษาเชิงลึกต่อไป 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.