ธุรกิจชุมชน เส้นทางที่เป็นไปได้ 

"หนังสือ “ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา “การจัดการวิสาหกิจชุมชน (Management of Com- munity Enterprises)” ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษาธุรกิจชุมชน คือ องค์การผลิตและการค้าที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาชิกของชุมชน บริหารและควบคุมโดยชุมชน เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน ธุรกิจชุมชนนั้นมีผู้คิด ผู้ทดลองและผู้สร้างสรรค์มาแล้วหลายยุคหลายสมัย อย่างเช่น สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงธุรกิจที่ชาวบ้านและชุมชนจัดตั้งขึ้นมาในท้องถิ่นต่างๆหนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอ กรอบการวิเคราะห์และทฤษฎีที่ใช้ศึกษาความเป็นไปได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายใน ภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสทางการตลาดและอุปสรรคขัดขวางตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ พร้อมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาในการจัดทำธุรกิจชุมชนอย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนต่างๆ ต่อไป"

Published date
: May 04, 2017
Publisher
: Expernet
Category
Page
: 245
Rating
:

Available
Only 1 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
ธุรกิจชุมชน เส้นทางที่เป็นไปได้ 
300 a : Total pages 
245 
520 a : Description 
"หนังสือ “ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา “การจัดการวิสาหกิจชุมชน (Management of Com- munity Enterprises)” ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษาธุรกิจชุมชน คือ องค์การผลิตและการค้าที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาชิกของชุมชน บริหารและควบคุมโดยชุมชน เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน ธุรกิจชุมชนนั้นมีผู้คิด ผู้ทดลองและผู้สร้างสรรค์มาแล้วหลายยุคหลายสมัย อย่างเช่น สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงธุรกิจที่ชาวบ้านและชุมชนจัดตั้งขึ้นมาในท้องถิ่นต่างๆหนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอ กรอบการวิเคราะห์และทฤษฎีที่ใช้ศึกษาความเป็นไปได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายใน ภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสทางการตลาดและอุปสรรคขัดขวางตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ พร้อมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาในการจัดทำธุรกิจชุมชนอย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนต่างๆ ต่อไป" 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.