การผลิตสินค้าหลัก 5 กลุ่มซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค อุปกรณ์ที่ใช้ในบ้าน และเครื่องประดับ ล้วนจำเป็นต้องมีการแสดงรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าที่ผู้ประกอบการสร้างขึ้นเพื่อผู้บริโภคเกิดความประทับใจ และตัดสินใจซื้อหรือ เพื่อการขนส่ง ซึ่งผู้ประกอบการ และนักการตลาด ควรจะการศึกษาถึง ความหมาย บทบาทหน้าที่ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ ประเภทของบรรจุภัณฑ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเลือกบรรจุภัณฑ์ ข้อจำกัดด้านเศรษฐศาสตร์ การผลิต การเพิ่มมูลค่าบรรจุภัณฑ์ กฎหมาย มลภาวะ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจาก วัสดุชนิดต่าง ๆ การบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก ความรับผิดชอบต่อสังคม ความจาเป็นในการออกแบบ ตลอดจนบทบาทความสำคัญของบรรจุภัณฑ์

Published date
: May 31, 2017
Publisher
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Category
Page
: 153
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
การบรรจุภัณฑ์ 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
300 a : Total pages 
153 
520 a : Description 
การผลิตสินค้าหลัก 5 กลุ่มซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค อุปกรณ์ที่ใช้ในบ้าน และเครื่องประดับ ล้วนจำเป็นต้องมีการแสดงรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าที่ผู้ประกอบการสร้างขึ้นเพื่อผู้บริโภคเกิดความประทับใจ และตัดสินใจซื้อหรือ เพื่อการขนส่ง ซึ่งผู้ประกอบการ และนักการตลาด ควรจะการศึกษาถึง ความหมาย บทบาทหน้าที่ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ ประเภทของบรรจุภัณฑ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเลือกบรรจุภัณฑ์ ข้อจำกัดด้านเศรษฐศาสตร์ การผลิต การเพิ่มมูลค่าบรรจุภัณฑ์ กฎหมาย มลภาวะ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจาก วัสดุชนิดต่าง ๆ การบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก ความรับผิดชอบต่อสังคม ความจาเป็นในการออกแบบ ตลอดจนบทบาทความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.