การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณะ 

คำอธิบายรายวิชา IPA 6102 การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณะ Public Policy Administration and Strategic Implementation กำรศึกษาทฤษฎี แนวคิด และแนวการศึกษานโยบายสาธารณะ ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ โดยเน้นกระบวนการบริหารนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นแผนยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ การกำหนดเป้าหมายที่สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนงาน/โครงการ การกำหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ การบริหารงบประมาณสู่การปฏิบัติ และการ บริหารบุคลากร

Published date
: Aug 31, 2018
Publisher
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Category
Page
: 172
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณะ 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
300 a : Total pages 
172 
520 a : Description 
คำอธิบายรายวิชา IPA 6102 การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณะ Public Policy Administration and Strategic Implementation กำรศึกษาทฤษฎี แนวคิด และแนวการศึกษานโยบายสาธารณะ ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ โดยเน้นกระบวนการบริหารนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นแผนยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ การกำหนดเป้าหมายที่สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนงาน/โครงการ การกำหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ การบริหารงบประมาณสู่การปฏิบัติ และการ บริหารบุคลากร 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.