การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เนื้อหาออกเป็น 14 หน่วย คือ บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 2 โครงสร้างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 3 การวิเคราะห์งาน บทที่ 4 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 5 การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 6 การคัดเลือกและการบรรจุบุคคลเข้าทางาน บทที่ 7 การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 8 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน บทที่ 9 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนตาแหน่ง บทที่ 10 ภาวะผู้นากับการจูงใจในการทางาน บทที่ 11 การสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน บทที่ 12 การบารุงรักษา สุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน บทที่ 13 แรงงานสัมพันธ์ บทที่ 14 การวิจัยกับการจัดการ

Published date
: Oct 25, 2018
Publisher
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Category
Page
: 722
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
260 c : Date of publication 
25/10/61 
300 a : Total pages 
722 
520 a : Description 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เนื้อหาออกเป็น 14 หน่วย คือ บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 2 โครงสร้างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 3 การวิเคราะห์งาน บทที่ 4 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 5 การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 6 การคัดเลือกและการบรรจุบุคคลเข้าทางาน บทที่ 7 การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 8 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน บทที่ 9 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนตาแหน่ง บทที่ 10 ภาวะผู้นากับการจูงใจในการทางาน บทที่ 11 การสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน บทที่ 12 การบารุงรักษา สุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน บทที่ 13 แรงงานสัมพันธ์ บทที่ 14 การวิจัยกับการจัดการ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.