สถิติทั่วไป 

เนื้อหาในตำราเล่มนี้แบ่งออกเป็น 9 บท เริ่มจากเรื่อง ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะ เป็ นของตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงค่าตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ สมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย โดยใน ตอนท้ายของแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดเพื่อให้นักศึกษาหรือผู้สนใจได้ฝึกทักษะและทดสอบความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น

Published date
: Oct 26, 2018
Publisher
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Category
Page
: 233
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
สถิติทั่วไป 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
260 c : Date of publication 
26/10/61 
300 a : Total pages 
233 
520 a : Description 
เนื้อหาในตำราเล่มนี้แบ่งออกเป็น 9 บท เริ่มจากเรื่อง ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะ เป็ นของตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงค่าตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ สมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย โดยใน ตอนท้ายของแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดเพื่อให้นักศึกษาหรือผู้สนใจได้ฝึกทักษะและทดสอบความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น 
650 a : Subject 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.