บัญชีชั้นต้น 1 

เนื้อหาในตาราเล่มประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีและกรอบแนวคิดสาหรับ การรายงานทางการเงิน สมการบัญชีและการวิเคราะห์รายการค้า การบัญชีสาหรับกิจการให้บริการ การปรับปรุงรายการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด กระดาษทาการ ปิดบัญชี และงบการเงิน การบัญชี สาหรับกิจการซื้อขายสินค้า การวัดผลการดาเนินงานของกิจการซื้อขายสินค้า ระบบใบสาคัญและระบบ เงินสดย่อย

Published date
: Nov 07, 2018
Publisher
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Category
Page
: 466
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
บัญชีชั้นต้น 1 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
300 a : Total pages 
466 
520 a : Description 
เนื้อหาในตาราเล่มประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีและกรอบแนวคิดสาหรับ การรายงานทางการเงิน สมการบัญชีและการวิเคราะห์รายการค้า การบัญชีสาหรับกิจการให้บริการ การปรับปรุงรายการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด กระดาษทาการ ปิดบัญชี และงบการเงิน การบัญชี สาหรับกิจการซื้อขายสินค้า การวัดผลการดาเนินงานของกิจการซื้อขายสินค้า ระบบใบสาคัญและระบบ เงินสดย่อย 
650 a : Subject 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.