นันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

เนื้อหาประกอบไปด้วย บทนำ โครงสร้าง และนัยสำคัญของความ เป็นมาในกำรเปลี่ยนแปลงของนันทนาการ เวลาว่าง–ปรัชญาและพัฒนาการ การเล่น นันทนาการ เวลาว่างและความต้องการของบุคคล ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเวลาว่าง การวางแผนเพื่อการใช้เวลาว่าง แนวโน้มอุตสาหกรรมด้านเวลาว่าง การจัดหาด้านเวลาว่างในภาครัฐ กำรจัดการการศึกษาและการ ฝึกอบรมด้ำนเวลาว่างและนันทนาการ และการจัดการด้านเวลาว่างและนันทนาการที่มี ประสิทธิภาพ

Published date
: Nov 08, 2018
Publisher
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Category
Page
: 214
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
นันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
300 a : Total pages 
214 
520 a : Description 
เนื้อหาประกอบไปด้วย บทนำ โครงสร้าง และนัยสำคัญของความ เป็นมาในกำรเปลี่ยนแปลงของนันทนาการ เวลาว่าง–ปรัชญาและพัฒนาการ การเล่น นันทนาการ เวลาว่างและความต้องการของบุคคล ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเวลาว่าง การวางแผนเพื่อการใช้เวลาว่าง แนวโน้มอุตสาหกรรมด้านเวลาว่าง การจัดหาด้านเวลาว่างในภาครัฐ กำรจัดการการศึกษาและการ ฝึกอบรมด้ำนเวลาว่างและนันทนาการ และการจัดการด้านเวลาว่างและนันทนาการที่มี ประสิทธิภาพ 
650 a : Subject 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.