เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 

เรียบเรียงตามหลักสูตรระดับ ปวช. และ ปวส. พ.ศ. 2545 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื้อหาประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ การเขียนแบบเบื้องต้น เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ องค์ประกอบของแบบ การเขียนตัวอักษรและมาตราส่วน เรขาคณิตประยุกต์ การเขียนภาพฉายของงานรูปทรงต่าง ๆ การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพช่วย การเขียนแบบแผ่นคลี่ การเขียนภาพร่างด้วยมือเปล่า เป็นต้น สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา ทางด้านช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม ศิลปหัตถกรรม เกษตรกรรม และบุคคลทั่วไป

Published date
: May 04, 2017
Publisher
: ส.ส.ท.
Category
Page
: 461
Rating
:

Available
Only 1 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
300 a : Total pages 
461 
520 a : Description 
เรียบเรียงตามหลักสูตรระดับ ปวช. และ ปวส. พ.ศ. 2545 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื้อหาประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ การเขียนแบบเบื้องต้น เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ องค์ประกอบของแบบ การเขียนตัวอักษรและมาตราส่วน เรขาคณิตประยุกต์ การเขียนภาพฉายของงานรูปทรงต่าง ๆ การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพช่วย การเขียนแบบแผ่นคลี่ การเขียนภาพร่างด้วยมือเปล่า เป็นต้น สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา ทางด้านช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม ศิลปหัตถกรรม เกษตรกรรม และบุคคลทั่วไป 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.