วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

ตำราเล่มนี ้ประกอบด้วยเนื้อ หาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ จำนวน 9 บทเรียน คือ บทที่ 1 ระบบสารสนเทศกับองค์กรธุรกิจ บทที่ 2 ทางเลือกและวิธีการใน กำรพัฒนาระบบ บทที่ 3 กระบวนการพัฒนำระบบสารสนเทศ บทที่ 4 การพัฒนาระบบสำรสนเทศ บทที่ 5 การอธิบำยการประมวลผล บทที่ 6 การสร้างโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล บทที่ 7 การพัฒนาโปรแกรมและการบารุงรักษา บทที่ 8 การติดตั้งระบบ และ บทที่ 9 กำรจัดทำเอกสาร ประกอบกรใช้งาน

Published date
: Nov 08, 2018
Publisher
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Category
Page
: 132
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
300 a : Total pages 
132 
520 a : Description 
ตำราเล่มนี ้ประกอบด้วยเนื้อ หาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ จำนวน 9 บทเรียน คือ บทที่ 1 ระบบสารสนเทศกับองค์กรธุรกิจ บทที่ 2 ทางเลือกและวิธีการใน กำรพัฒนาระบบ บทที่ 3 กระบวนการพัฒนำระบบสารสนเทศ บทที่ 4 การพัฒนาระบบสำรสนเทศ บทที่ 5 การอธิบำยการประมวลผล บทที่ 6 การสร้างโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล บทที่ 7 การพัฒนาโปรแกรมและการบารุงรักษา บทที่ 8 การติดตั้งระบบ และ บทที่ 9 กำรจัดทำเอกสาร ประกอบกรใช้งาน 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.