การออกแบบสถาปัตยกรรม อาคารชุดพักอาศัย 

เนื้อ หาในตำราเล่มนี้ แบ่งออกเป็น 7 บท ที่ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทอาคารชุดพักอาศัยทั้งหมด โดยการแบ่งบทเรียนและการวางลำดับเนื้อหา จะอ้างอิงจากกระบวนการที่ใช้ ในการออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นหลัก เนื้อ หาทั้ง หมดมีทั้ง ที่ได้จากการ รวบรวมและประมวลจากตำรำและเอกสารต่างๆ และจากการสัมภำษณ์ ผู้ประกอบธุรกิจ และสถาปนิกผู้ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบอาคาร ชุดพักอาศัยโดยตรง

Published date
: Nov 08, 2018
Publisher
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Category
Page
: 219
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
050 a : a - Classification number 
 
245 a : Title 
การออกแบบสถาปัตยกรรม อาคารชุดพักอาศัย 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
300 a : Total pages 
219 
520 a : Description 
เนื้อ หาในตำราเล่มนี้ แบ่งออกเป็น 7 บท ที่ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทอาคารชุดพักอาศัยทั้งหมด โดยการแบ่งบทเรียนและการวางลำดับเนื้อหา จะอ้างอิงจากกระบวนการที่ใช้ ในการออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นหลัก เนื้อ หาทั้ง หมดมีทั้ง ที่ได้จากการ รวบรวมและประมวลจากตำรำและเอกสารต่างๆ และจากการสัมภำษณ์ ผู้ประกอบธุรกิจ และสถาปนิกผู้ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบอาคาร ชุดพักอาศัยโดยตรง 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.