Author : นพลักษณ์ หนักแน่น
Publishing Date : Nov 22, 2018
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับจิตวิทยาองค์การ ประกอบด้วย ระบบองค์การ วัฒนธรรม องค์การ พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ แรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงาน สภาพแวดล้อมใน การทำงาน การบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร
Author : มาลัย กมลสกุลชัย
Publishing Date : Nov 08, 2018
ตำราเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบบัญชี จำนวน 12 หน่วย คือหน่วยที่ 1. ลักษณะของระบบบัญชีและการสำรวจธุรกิจเบื้องต้น หน่วยที่ 2. การควบคุมภายใน หน่วยที่ 3. และหน่วยที่ 4. การใช้และการออกแบบเอกสารหรือแบบฟอร์มทางธุรกิจและออกแบบสมุดลงรายการเบื้องต้น หน่วยที่ 5. ระบบบัญชีเกี่ยวกับการจัดซื้อและการควบคุมสินค้าคงคลัง หน่วยที่ 6. ระบบบัญชีเกี่ยวกับการขายและการควบคุมลูกหนี้ หน่วยที่ 7. ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินสด หน่วยที่ 8. ระบบบัญชีค่าตอบแทน หน่วยที่ 9. ระบบบัญชีธุรกิจที่มีการผลิตสินค้าหน่วยที่ 10. ระบบบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หน่วยที่ 11. ระบบบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจให้บริการและหน่วยที่ 12. รายงานทางการเงินตามลักษณะของธุรกิจ
Author : ทวีพร ตรีผอง
Publishing Date : Nov 07, 2018
เนื้อหาในตาราเล่มประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีและกรอบแนวคิดสาหรับ การรายงานทางการเงิน สมการบัญชีและการวิเคราะห์รายการค้า การบัญชีสาหรับกิจการให้บริการ การปรับปรุงรายการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด กระดาษทาการ ปิดบัญชี และงบการเงิน การบัญชี สาหรับกิจการซื้อขายสินค้า การวัดผลการดาเนินงานของกิจการซื้อขายสินค้า ระบบใบสาคัญและระบบ เงินสดย่อย
Author : ฉ้อยฝ้า แซ่คู่
Publishing Date : Oct 31, 2018
ตำราเล่มนีประกอบไปด้วย ความสำคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุน ในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุนต่าง ๆ ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและ การควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม
Author : ปวีณา ชัยวนารมย์
Publishing Date : Oct 26, 2018
ตำราระบบสารสนเทศทางธุรกิจเล่มนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 บท ได้แก่ ภาพรวมระบบสารสนเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ โครงสร้างระบบสารสนเทศใน องค์กรธุรกิจ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการข้อมูลและ สารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจผ่านเครือข่าย พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และความปลอดภัยและจริยธรรมในระบบสารสนเทศ
Author : เพ็ญนภา เจริญศิลป์
Publishing Date : Oct 26, 2018
เนื้อหาในตำราเล่มนี้แบ่งออกเป็น 9 บท เริ่มจากเรื่อง ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะ เป็ นของตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงค่าตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ สมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย โดยใน ตอนท้ายของแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดเพื่อให้นักศึกษาหรือผู้สนใจได้ฝึกทักษะและทดสอบความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น
Author : เกวลี แก่นจันดา
Publishing Date : Oct 25, 2018
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เนื้อหาออกเป็น 14 หน่วย คือ บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 2 โครงสร้างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 3 การวิเคราะห์งาน บทที่ 4 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 5 การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 6 การคัดเลือกและการบรรจุบุคคลเข้าทางาน บทที่ 7 การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 8 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน บทที่ 9 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนตาแหน่ง บทที่ 10 ภาวะผู้นากับการจูงใจในการทางาน บทที่ 11 การสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน บทที่ 12 การบารุงรักษา สุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน บทที่ 13 แรงงานสัมพันธ์ บทที่ 14 การวิจัยกับการจัดการ
Author : พิมุข สุศีลสัมพันธ์
Publishing Date : Oct 17, 2018
ตารานี้เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนแก่นักศึกษาและผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายธุรกิจ โดยเนื้อหาของตาราจะเน้นอธิบายบทบัญญัติของกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นสาคัญ อันประกอบด้วยการตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมาย หลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและการใช้สิทธิบรรพ ฯ
Author : วิภาวรรณ ทองเนียม
Publishing Date : Oct 17, 2018
ตาราเล่มนี้ รวบรวมหลักวิชาการและความรู้พื้นฐานที่มีความสาคัญต่อการบริหารจัดการและมีผลต่อความสาเร็จขององค์การ ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากตาราวิชาการ หนังสืออ้างอิง แหล่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และการนาเสนอตัวอย่าง รวมถึงการคัดลอกกรณีศึกษาจากเว็บไซต์ที่เป็นบทความ เป็นเรื่องเล่า หรือประสบการณ์ ฯ
Author : เสกสรร จันทรจานง
Publishing Date : Oct 12, 2018
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Author : เพ็ญนภา เจริญศิลป์
Publishing Date : Oct 12, 2018
ตำราวิชา สถิติทั่วไป สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Author : อริญชย์ ณ ระนอง
Publishing Date : Sep 14, 2018