Author : สมใจ ศรีเนตร
Publishing Date : May 22, 2019
Author : พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล
Publishing Date : Apr 23, 2019
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรปริญญาตรี วิชาการจัดการและบริหารองค์กรอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) หลักการจัดการและการบริหารองค์กรทั่วไป ได้แก่ กระบวนการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหาร การพยากรณ์ยอดขาย การบริหารการตลาด การบริหารการเงิน และ (2) หลักการจัดการระบบการผลิตขององค์กรอุตสาหกรรม ได้แก่ การจัดวางสิ่งอำนวยความสะดวก การควบคุมคุณภาพ การวางแผนและการควบคุมบริหารพัสดุคงคลัง เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอุตสาหกรรม
Author : ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
Publishing Date : Apr 23, 2019
การจัดการลอจิสติกส์ เป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจยุคใหม่ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานในหลายๆ หน้าที่งาน ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายพลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายจัดจำหน่าย ฝ่ายการตลาดและการขาย ฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมถึงฝ่ายระบบสารสนเทศ ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายหลักก็คือ ทำอย่างไร จึงจะสามารถจัดส่ง/นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ และบริการ พร้อมข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นไปได้ทั่วทุกแห่งหนตาม ต้องการ ภายใต้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงานขององค์กร สารบัญ บทที่ 1 ลอจิสติกส์ และกลยุทธ์ การแข่งขัน บทที่ 2 การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมการตลาดและลอจิสติกส์ บทที่ 3 การวัดต้นทุนลอจิสติกส์และการวัดสมรรถนะ บทที่ 4 การวัดเปรียบเทียบกับผู้นำคืออะไร บทที่ 5 แนวโน้มของการใช้ห่วงโซ่อุปทานโลก บทที่ 6 การแข่งขันโดยใช้เงื่อนไขของเวลา บทที่ 7 ปรัชญาการจัดการแบบชาวญี่ปุ่น
Author : สมชาติ กิจยรรยง
Publishing Date : Apr 20, 2019
เทคนิคการขายที่ประสบความสำเร็จ หนังสือที่รวบรวมสุดยอดเทคนิคเพิ่มพลังการขาย เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า เหมาะกับนักขายในทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายตรง หรือเครือข่ายธุรกิจที่ต้องการเพิ่มยอดขาย รวมทั้งหัวหน้างานและผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดที่ต้องการอบรมพนักงานให้ก้าวสู่การเป็นสุดยอดทีมขายที่เข้มแข็งและสร้างรายได้มหาศาลแก่องค์กร
Author : สุรีรัตน์ ทองอินทร์
Publishing Date : Apr 20, 2019
เบื่อพูดภาษาอังกฤษแบบซ้ำซาก พูดว่าใช่ ไม่ได้มีแค่ Yes! พูดทักทาย ไม่ได้มีแค่ Hi! เสียใจแค่ไหนให้มากกว่า Sorry! กังวลใจใช่มีแค่ Worry! โมโหก็ไม่ได้มีแค่ Angry! รู้ภาษาอังกฤษทั้งที ต้องรู้ให้รอบ ตอบอย่างไรให้ได้เป็น 100 วิธี! หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ 100 ways to say in English พูดภาษาอังกฤษเก่งทันใจ ฝรั่งเข้าใจ คนไทยอ้าปากค้าง! อ่านเล่มนี้ พูดอังกฤษได้ชัวร์!
Author : นพลักษณ์ หนักแน่น
Publishing Date : Nov 22, 2018
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับจิตวิทยาองค์การ ประกอบด้วย ระบบองค์การ วัฒนธรรม องค์การ พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ แรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงาน สภาพแวดล้อมใน การทำงาน การบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร
Author : มาลัย กมลสกุลชัย
Publishing Date : Nov 08, 2018
ตำราเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบบัญชี จำนวน 12 หน่วย คือหน่วยที่ 1. ลักษณะของระบบบัญชีและการสำรวจธุรกิจเบื้องต้น หน่วยที่ 2. การควบคุมภายใน หน่วยที่ 3. และหน่วยที่ 4. การใช้และการออกแบบเอกสารหรือแบบฟอร์มทางธุรกิจและออกแบบสมุดลงรายการเบื้องต้น หน่วยที่ 5. ระบบบัญชีเกี่ยวกับการจัดซื้อและการควบคุมสินค้าคงคลัง หน่วยที่ 6. ระบบบัญชีเกี่ยวกับการขายและการควบคุมลูกหนี้ หน่วยที่ 7. ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินสด หน่วยที่ 8. ระบบบัญชีค่าตอบแทน หน่วยที่ 9. ระบบบัญชีธุรกิจที่มีการผลิตสินค้าหน่วยที่ 10. ระบบบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หน่วยที่ 11. ระบบบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจให้บริการและหน่วยที่ 12. รายงานทางการเงินตามลักษณะของธุรกิจ
Author : ทวีพร ตรีผอง
Publishing Date : Nov 07, 2018
เนื้อหาในตาราเล่มประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีและกรอบแนวคิดสาหรับ การรายงานทางการเงิน สมการบัญชีและการวิเคราะห์รายการค้า การบัญชีสาหรับกิจการให้บริการ การปรับปรุงรายการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด กระดาษทาการ ปิดบัญชี และงบการเงิน การบัญชี สาหรับกิจการซื้อขายสินค้า การวัดผลการดาเนินงานของกิจการซื้อขายสินค้า ระบบใบสาคัญและระบบ เงินสดย่อย
Author : ฉ้อยฝ้า แซ่คู่
Publishing Date : Oct 31, 2018
ตำราเล่มนีประกอบไปด้วย ความสำคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุน ในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุนต่าง ๆ ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและ การควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม
Author : ปวีณา ชัยวนารมย์
Publishing Date : Oct 26, 2018
ตำราระบบสารสนเทศทางธุรกิจเล่มนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 บท ได้แก่ ภาพรวมระบบสารสนเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ โครงสร้างระบบสารสนเทศใน องค์กรธุรกิจ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการข้อมูลและ สารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจผ่านเครือข่าย พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และความปลอดภัยและจริยธรรมในระบบสารสนเทศ
Author : เพ็ญนภา เจริญศิลป์
Publishing Date : Oct 26, 2018
เนื้อหาในตำราเล่มนี้แบ่งออกเป็น 9 บท เริ่มจากเรื่อง ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะ เป็ นของตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงค่าตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ สมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย โดยใน ตอนท้ายของแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดเพื่อให้นักศึกษาหรือผู้สนใจได้ฝึกทักษะและทดสอบความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น
Author : เกวลี แก่นจันดา
Publishing Date : Oct 25, 2018
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เนื้อหาออกเป็น 14 หน่วย คือ บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 2 โครงสร้างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 3 การวิเคราะห์งาน บทที่ 4 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 5 การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 6 การคัดเลือกและการบรรจุบุคคลเข้าทางาน บทที่ 7 การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 8 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน บทที่ 9 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนตาแหน่ง บทที่ 10 ภาวะผู้นากับการจูงใจในการทางาน บทที่ 11 การสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน บทที่ 12 การบารุงรักษา สุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน บทที่ 13 แรงงานสัมพันธ์ บทที่ 14 การวิจัยกับการจัดการ