Author : มานพ บุญศุง และพรพรรณ์ ทองขาว
Publishing Date : Apr 30, 2019
ระบบโทรคมนาคม
Author : ธนภัทร ภูรีพิทักษ์
Publishing Date : Apr 30, 2019
วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ภาคทฤษฏี รหัส 2104-2112 และ 2104-2304 เป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในวงการอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในเนื้อหาจึงกล่าวไว้อย่างละเอียด ตั้งแต่ทฤษฎีอะตอมกึ่งตัวนำ กึ่งตัวนำพิเศษ ลักษณะและลักษณะสมบัติของสารกึ่งตัวนำชนิดต่างๆ การให้ไบแอสและเทคนิคต่างๆ ของการให้ไบแอส การหาสมการเส้นโหลด การคำนวณหาค่าในวงจรซีเนอร์ และทรานซิสเตอร์ ลักษณะการเชื่อมต่อวงจร วงจรแอมป์พื้นฐาน การนำไปใช้งานในวงจรรวม อุปกรณ์ทางแสง โดยแต่ละบทจะประกอบด้วยทฤษฏีโดยละเอียด ตัวอย่างและแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ทดลองทำทันทีหลังจากการเรียนในห้อง อีกทั้งเป็นพื้นฐานของวิชาอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสูงต่อไป ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปวช. และระดับ ปวส. (วิชาปรับพื้นฐาน ม.6) ของวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ กรมอาชีวศึกษา ตลอดจนทั้งโรงเรียนช่างอุตสาหกรรมของวิทยาลัยเอกชนทุกแห่ง
Author : อ.พงษ์วุฒิ สิทธิพล
Publishing Date : Apr 30, 2019
แนะนำระบบไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักเกี่ยวกับไฟ้ฟ้า วงจรไฟฟ้า กฎของโอมห์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ หลักการอิเล็กอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบวงจรตรรกเชิงตัวเลข เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบ การต่อสาย การซ่อมสายไฟฟ้า การอ่านวงจรระบบไฟฟ้าและคู่มือการใช้งาน การทดสอบไฟฟ้าเบี้นงต้นและปัญหาระบบวงจรการตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัย
Author : ลือชัย ทองนิล
Publishing Date : Apr 23, 2019
"หนังสือเล่มนี้เป็นฉบับที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจข้อกำหนดและมาตรฐานการออกแบบที่การไฟฟ้ากำหนดไว้ จนสามารถออกแบบและติดตั้งได้อย่างถูกต้องและใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยเนื้อหาสำคัญที่มีการแก้ไขคือ สายไฟฟ้าและขนาดกระแส, การเดินสายในรางเคเบิล, กระแสลัดวงจรและแรงดันตก รวมถึงปรับปรุงภาคผนวกบางส่วน จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นตำราเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส. จนถึงปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และใช้ประกอบการทำงานของผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาติดตั้ง และวิศวกรผู้ตรวจสอบการติดตั้งไฟฟ้า"
Author : ผศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล
Publishing Date : Apr 23, 2019
หนังสือเล่มนี้เขียนอย่างจะให้เป็นคู่มือเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มศึกษาไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ กล่าวถึงการนำไมโครคอนโทรลเลอร์มาประยุกต์ใช้งาน โดยเน้นรายละเอียดของ MCS-51 ผู้สนใจจะพบว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่ใช่ของยาก และความเข้าใจที่ได้จากหนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการศึกษาระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์อย่างลึกซึ้งต่อไป
Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ โกญจนาวรรณ
Publishing Date : Apr 23, 2019
หนังสือ “การจัดการสารสนเทศสำหรับผู้นำองค์กรและผู้บริหาร” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา “ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหาร (Management Information Systems for Administration)” ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการความ ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา หนังสือเล่มนี้ได้นำทั้งหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ระบบการบริหารและการจัดการสารสนเทศ รวมทั้งระบบการสนับสนุนการตัดสินใจและการจัดการความรู้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี ประสิทธิผล อันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นให้พัฒนา และเจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
Author : ทรงสิทธิ์ สอนรอด
Publishing Date : Nov 21, 2018
เนื้อหาในตำราเล่มนี้แบ่งออกเป็น 8 บท ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสารทักษะทางด้านภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยปรากฎรายละเอียดดังได้แสดงไว้ในเล่ม และในแต่ละบทได้มีแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกทักษะ พร้อมทั้งมีแบบเฉลยไว้ที่ท้ำยเล่ม
Author : นพลักษณ์ หนักแน่น
Publishing Date : Nov 22, 2018
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับจิตวิทยาองค์การ ประกอบด้วย ระบบองค์การ วัฒนธรรม องค์การ พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ แรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงาน สภาพแวดล้อมใน การทำงาน การบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร
Author : ชลภัสสรณ์ บินอิบรอฮีม สา
Publishing Date : Nov 21, 2018
การพูดและการเขียน
Author : ธนพล จุลกะเศียน
Publishing Date : Nov 13, 2018
รายละเอียดของเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานที่ประกอบด้วยทั้งด้านทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อจะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการออกแบบตัวละครรวมถึงความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถนาไปต่อยอดด้วยตนเองได้
Author : มาลัย กมลสกุลชัย
Publishing Date : Nov 08, 2018
ตำราเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบบัญชี จำนวน 12 หน่วย คือหน่วยที่ 1. ลักษณะของระบบบัญชีและการสำรวจธุรกิจเบื้องต้น หน่วยที่ 2. การควบคุมภายใน หน่วยที่ 3. และหน่วยที่ 4. การใช้และการออกแบบเอกสารหรือแบบฟอร์มทางธุรกิจและออกแบบสมุดลงรายการเบื้องต้น หน่วยที่ 5. ระบบบัญชีเกี่ยวกับการจัดซื้อและการควบคุมสินค้าคงคลัง หน่วยที่ 6. ระบบบัญชีเกี่ยวกับการขายและการควบคุมลูกหนี้ หน่วยที่ 7. ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินสด หน่วยที่ 8. ระบบบัญชีค่าตอบแทน หน่วยที่ 9. ระบบบัญชีธุรกิจที่มีการผลิตสินค้าหน่วยที่ 10. ระบบบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หน่วยที่ 11. ระบบบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจให้บริการและหน่วยที่ 12. รายงานทางการเงินตามลักษณะของธุรกิจ
Author : พสิษฐ์ นิติวรคุณาพันธุ์
Publishing Date : Nov 08, 2018
เนื้อหาในตำรานี้มีทั้งหมด 5 บท ซึ่งตามคำอธิบายรายวิชามีจุดมุ่ง หมายเพื่อศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบพื้นฐาน การจัดองค์ประกอบศิลป์และ หลักการออกแบบประเภทต่าง ๆ ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ใน การออกแบบเนื้อที่ใช้สอยทางสถาปัตยกรรม