Author : ทรงสิทธิ์ สอนรอด
Publishing Date : Nov 21, 2018
เนื้อหาในตำราเล่มนี้แบ่งออกเป็น 8 บท ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสารทักษะทางด้านภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยปรากฎรายละเอียดดังได้แสดงไว้ในเล่ม และในแต่ละบทได้มีแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกทักษะ พร้อมทั้งมีแบบเฉลยไว้ที่ท้ำยเล่ม
Author : นพลักษณ์ หนักแน่น
Publishing Date : Nov 22, 2018
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับจิตวิทยาองค์การ ประกอบด้วย ระบบองค์การ วัฒนธรรม องค์การ พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ แรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงาน สภาพแวดล้อมใน การทำงาน การบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร
Author : ชลภัสสรณ์ บินอิบรอฮีม สา
Publishing Date : Nov 21, 2018
การพูดและการเขียน
Author : ธนพล จุลกะเศียน
Publishing Date : Nov 13, 2018
รายละเอียดของเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานที่ประกอบด้วยทั้งด้านทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อจะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการออกแบบตัวละครรวมถึงความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถนาไปต่อยอดด้วยตนเองได้
Author : มาลัย กมลสกุลชัย
Publishing Date : Nov 08, 2018
ตำราเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบบัญชี จำนวน 12 หน่วย คือหน่วยที่ 1. ลักษณะของระบบบัญชีและการสำรวจธุรกิจเบื้องต้น หน่วยที่ 2. การควบคุมภายใน หน่วยที่ 3. และหน่วยที่ 4. การใช้และการออกแบบเอกสารหรือแบบฟอร์มทางธุรกิจและออกแบบสมุดลงรายการเบื้องต้น หน่วยที่ 5. ระบบบัญชีเกี่ยวกับการจัดซื้อและการควบคุมสินค้าคงคลัง หน่วยที่ 6. ระบบบัญชีเกี่ยวกับการขายและการควบคุมลูกหนี้ หน่วยที่ 7. ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินสด หน่วยที่ 8. ระบบบัญชีค่าตอบแทน หน่วยที่ 9. ระบบบัญชีธุรกิจที่มีการผลิตสินค้าหน่วยที่ 10. ระบบบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หน่วยที่ 11. ระบบบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจให้บริการและหน่วยที่ 12. รายงานทางการเงินตามลักษณะของธุรกิจ
Author : พสิษฐ์ นิติวรคุณาพันธุ์
Publishing Date : Nov 08, 2018
เนื้อหาในตำรานี้มีทั้งหมด 5 บท ซึ่งตามคำอธิบายรายวิชามีจุดมุ่ง หมายเพื่อศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบพื้นฐาน การจัดองค์ประกอบศิลป์และ หลักการออกแบบประเภทต่าง ๆ ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ใน การออกแบบเนื้อที่ใช้สอยทางสถาปัตยกรรม
Author : จักรสิน น้อยไร่ภูมิ
Publishing Date : Nov 08, 2018
เนื้อ หาในตำราเล่มนี้ แบ่งออกเป็น 7 บท ที่ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทอาคารชุดพักอาศัยทั้งหมด โดยการแบ่งบทเรียนและการวางลำดับเนื้อหา จะอ้างอิงจากกระบวนการที่ใช้ ในการออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นหลัก เนื้อ หาทั้ง หมดมีทั้ง ที่ได้จากการ รวบรวมและประมวลจากตำรำและเอกสารต่างๆ และจากการสัมภำษณ์ ผู้ประกอบธุรกิจ และสถาปนิกผู้ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบอาคาร ชุดพักอาศัยโดยตรง
Author : ณัจฉรียำ อัศวรัตน์
Publishing Date : Nov 08, 2018
ตำราเล่มนี ้ประกอบด้วยเนื้อ หาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ จำนวน 9 บทเรียน คือ บทที่ 1 ระบบสารสนเทศกับองค์กรธุรกิจ บทที่ 2 ทางเลือกและวิธีการใน กำรพัฒนาระบบ บทที่ 3 กระบวนการพัฒนำระบบสารสนเทศ บทที่ 4 การพัฒนาระบบสำรสนเทศ บทที่ 5 การอธิบำยการประมวลผล บทที่ 6 การสร้างโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล บทที่ 7 การพัฒนาโปรแกรมและการบารุงรักษา บทที่ 8 การติดตั้งระบบ และ บทที่ 9 กำรจัดทำเอกสาร ประกอบกรใช้งาน
Author : คมสันต์ ทับชัย
Publishing Date : Nov 08, 2018
ยเนื้อหาประกอบไปด้วยระบบโทรทัศน์ในปัจจุบัน ขั้นตอนการผลิตรายการ โทรทัศน์ วิธีการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์การผลิตทั้งภาพเสียงและแสง ระบบการจัดเก็บข้อมูล ขนาดภาพ มุมกล้อง เทคนิคการถ่าย การจัดองค์ประกอบภาพ เสียงในงานโทรทัศน์ ตลอดจนการตัดต่อขั้นพื้นฐาน หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน์ และรูปแบบของรายการ โทรทัศน์สมัยใหม่
Author : เนรัญชลา กำไลทอง
Publishing Date : Nov 08, 2018
ตำราเล่มนี้มประกอบไปด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรจัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสำหกรรมสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสาขาการจัดการอุตสาหกรรม
Author : ประวิตร โหรา
Publishing Date : Nov 08, 2018
เนื้อหาประกอบไปด้วย บทนำ โครงสร้าง และนัยสำคัญของความ เป็นมาในกำรเปลี่ยนแปลงของนันทนาการ เวลาว่าง–ปรัชญาและพัฒนาการ การเล่น นันทนาการ เวลาว่างและความต้องการของบุคคล ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเวลาว่าง การวางแผนเพื่อการใช้เวลาว่าง แนวโน้มอุตสาหกรรมด้านเวลาว่าง การจัดหาด้านเวลาว่างในภาครัฐ กำรจัดการการศึกษาและการ ฝึกอบรมด้ำนเวลาว่างและนันทนาการ และการจัดการด้านเวลาว่างและนันทนาการที่มี ประสิทธิภาพ
Author : ทวีพร ตรีผอง
Publishing Date : Nov 07, 2018
เนื้อหาในตาราเล่มประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีและกรอบแนวคิดสาหรับ การรายงานทางการเงิน สมการบัญชีและการวิเคราะห์รายการค้า การบัญชีสาหรับกิจการให้บริการ การปรับปรุงรายการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด กระดาษทาการ ปิดบัญชี และงบการเงิน การบัญชี สาหรับกิจการซื้อขายสินค้า การวัดผลการดาเนินงานของกิจการซื้อขายสินค้า ระบบใบสาคัญและระบบ เงินสดย่อย