Jirasak Reungrungsee
18 May 2017

รางวัลชมเชย การประกวดภาพยนต์สั้น

วิทยาลัยเพาะช่าง ขอแสดงความยินดีกับ
ทีม 35 Studio นักศึกษาชั้น ปีที่ 2 ภาคสมทบ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดภาพยนต์สั้น ระดับอุดมศึกษา โครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน